Kde je světlo, není tma

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Jan 8:12

Jak vzácné je světlo! Ale ať už se jedná třeba o slunce (které stvořil Bůh) nebo o zapnutou žárovku (kterou díky Boží inspiraci stvořil člověk) – v rámci našich životů bereme světlo za naprostou samozřejmost. Proto je dobré si připomenout i to, co se již děti učí ve škole, totiž že bez světla, by nebyl život.

Chvilku se zamysli a zeptej sám (sama) sebe, jak důležité je světlo pro tebe osobně? Představ si, jaké by to bylo žít neustále ve tmě? Proč se děti (a nejen děti) bojí tmy?  Podobně jako nedostatkem lásky je sobectví, lhostejnost a nenávist, tak i nedostatkem světla je tma a temnota, úzkost a strach.

„Tam kde je Světlo (Ježíš), tam temnota nemá žádnou pravomoc, tma i její království se ztrácí.“

Přesto je krutou skutečností, že většina lidí ve tmě žije. Nikoli v té fyzické, ale v té duchovní (a pokud to nevíš, tak věz, že duchovní realita ovlivňuje tu fyzickou). Toho, že žijí v temnotě (nebo přinejlepším v polostínu, protože Boží dobrota je nakonec nedaleko každého z nás), si lidé většinou nejsou vědomi. Mnozí jsou klamáni, neboť existuje celá řada jiných světel, které poskytnou pouze chvilkovou naději, ale sami nejsou tím Světlem světa, Světlem života. Možná na chvíli zahoří a svítí jako prskavka, ale jejich světlo nevydrží, není trvalé. A ani nemůže být věčné – protože nejsou Ježíšem Kristem. Nejsmutnější však je, že ve tmě či příšeří žijí i někteří, kteří v Pána Ježíše Krista věří – tedy ti, kteří skrze víru mají kdykoli k tomuto životodárnému Světlu přístup.

Jak je to možné? Co říká Boží slovo v úvodu článku? Ježíš zde o sobě prohlašuje, že On sám je tím Světlem světa. Ale dále pokračuje podmínkou: „kdo mě následuje, nebude chodit (žít) ve tmě…“ Ano, tušíš správně – jsou mnozí, kteří v Pána Ježíše věří, ale nikdy neudělali rozhodnutí Pána následovat (nebo z nejrůznějších důvodů Ježíše následovat přestali). Prostě s Ježíšem nežijí.

Následování Pána Ježíše (a život s Ním) se neobejde bez víry v Něj a života podle Jeho slova

„Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.“ (Žalm 119:105).

Ať už jsi vydal/a svůj život Pánu Ježíši nebo ne, kráčíš po stezce svého života. Někdy stojíš, přešlapuješ, možná se někdy vracíš zpět, ale stále jsi na cestě života. Díky Bohu. Tak jak jsi nyní a tam kde jsi nyní, sám Ježíš tě volá, abys šel / šla s Ním a za Ním, protože Bůh chce, abys chodil/a a žil/a ve světle, ne ve tmě. Jedině On sám je Světlem života a Jeho slovo (Bible) je vyjádřením tohoto světla.

Pokud v Pána Ježíše věříš a máš pocit, že jsi v temnotě, přijď k Němu, On je tu pro Tebe vždy. Pojď k Němu blíže! Hledej Jeho tvář, vzývej Jeho jméno a On tě obejme, On tě nenechá bez povšimnutí. Starosti, tlaky, špatná nálada, úzkosti, těžkosti – to všechno může být ve tvém životě, ale pokud necháš živého Pána Ježíše, aby rozzářil svou přítomností tvůj den, a necháš Jeho slovo vládnout nad svojí myslí a životními okolnostmi, Jeho záře nakonec převýší vše, co je okolo tebe a s čím se nyní potýkáš. Ale až se u Něj občerstvíš a budeš muset vykročit na tu svou stezku života, nechoď jiným směrem, než tě volá Pán Ježíš. Čti Boží slovo s modlitbou a snaž se rozumět Boží vůli pro svůj život. Choď se co nejčastěji posilňovat a občerstvovat do Boží přítomnosti, uč se slyšet hlas svého Pána. Právě On ti dal dokonalou svobodu, jít za Ním nebo kamkoli jinam. Věz však, že půjdeš-li po svých vlastních cestách, mimo Boží slovo a Boží vůli, půjdeš ve tmě, kde hrozí, že (v lepším případě) zakopneš, (v horším případě) zabloudíš nebo dokonce spadneš do jámy. (Avšak ať je to jakkoli, nezapomeň, že i v té nejhlubší tmě na Něj můžeš volat a On k Tobě přijde, protože je dobrý, věrný a má tě rád, i když to „zvořeš“.)

Pokud jsi v Pána Ježíše ještě nesložil/a svou důvěru (v to, že On jako Boží Syn zemřel za tvé hříchy a třetího dne byl vzkříšen, aby Ti dal život) a nikdy jsi neudělal/a rozhodnutí Pána Ježíše následovat, možná je načase s tím něco dělat a osobně zakusit, že Ježíš SÁM je TÍM SVĚTLEM, ve kterém je dostatek všeho, co potřebuješ (a ještě daleko víc).

Bůh sám ti dnes dává jasné zaslíbení – pokud Ho budeš následovat (vírou, v lásce a poslušnosti Jemu a Božímu slovu), tak NIKDY nebudeš chodit ve tmě (duchovní smrti, nedostatku síly, nevědomosti…), ale budeš mít Světlo života! Sám Ježíš a Jeho vzkříšený život může v tobě přebývat tak, že tě to zcela promění a bude to mít vliv i na lidi okolo tebe. Chtěl/a bys to?

​„Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi i za mě zemřel, za mé hříchy a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Věřím, ve Tvé vzkříšení a v to, že jsi živý Bůh. Prosím, abys vstoupil do mého života jako můj Pán a Spasitel, a abys - Ty sám - prozářil mé dny. Prosím Tě, abys mi dal touhu následovat Tě, poznávat Tě skrze Tvé slovo a abys mi otevíral svoje slovo k porozumění a v živé víře. Prosím, dej mi sílu vzít Tě vážně a proměň moje srdce, abych Tě nenásledoval(a) z povinnosti, ale v radosti z lásky k Tobě. Děkuji Ti. Amen."

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijal/a tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“