Jak Jsem evangelizoval

Evangelizace je sdílení dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu druhým lidem. Tato činnost je nejen hlavním důvodem existence webu JezisTeMaRad.cz, ale i důvodem vzniku nové knihy Vratislava Kolinského „Jak Jsem evangelizoval“. A právě z ní ti přinášíme příběh o Boží dobrotě k lidem s názvem „Šťastná Lenka“ z prostředí ezoterického festivalu:

Ve dnech červencových svátků se konal i v Plzni ezoterický festival. Protože to bylo pro většinu kolegů poměrně z ruky, místo pro stolek s materiály a možností zastavovat kolemjdoucí na zodpovězení ankety jsem si objednal tentokrát sám za sebe.

Festival se odehrával v prostorách sportovního či kulturního zařízení a pro svůj stolek jsem obdržel mírně vyvýšené místo v místnosti podobné tělocvičně. Kolem mě se nacházelo množství kartářek, prodavačů krystalů, obrazů, vykladačů, zaříkávačů atd.

Většinu času jsem zastavoval lidi procházející úzkými uličkami mezi stolky, vyplňoval s nimi anketu a případně zvěstoval evangelium. Jenom tehdy, kdy jsem si chtěl odpočinout, šel jsem se projít, porozhlédnout se a věnovat nějaký ten evangelizační materiál „kolegům“.

U jednoho stolku jsem viděl zajímavé barevné ručně malované obrázky, což mi přišlo zprvu bez nějakého okultního záměru. Zeptal jsem tedy malé nakrátko ostříhané prodavačky, o co se jedná. „Tyto obrázky maluji sama a vkládám do nich pozitivní energii, kterou pak mohou čerpat ti, kteří si je zakoupí a doma pověsí“, odpověděla se širokým úsměvem Lenka. Pochopil jsem rychle, že pravděpodobně ve svém životě prožila těžkou situaci a tímto počínáním hledá způsob, jak bolest zanechanou v jejím srdci potlačit či vyřešit.

Knihu plnou příběhů o sdílení Boží lásky s lidmi si můžeš objednat třeba zde.

Na oplátku se Lenka zeptala mě, co dělám a proč tu jsem. Řekl jsem: „Támhle mám stoleček s křesťanskými materiály a zvěstuji lidem dobrou zprávu od Boha.“ To ji evidentně zaujalo, tak jsem pokračoval: „A už jste slyšela čtyři duchovní zákony?“ Odpověděla, že ne a že by si je ráda poslechla. Posadili jsme se a já před ní otevřel na první stránce evangelizační brožurku.

Procházeli jsme poměrně pomalu jak Biblické citace, tak doprovodný vysvětlující text. Seděli jsme spolu více jak hodinu a půl. Každá stránka jako by otevírala další ránu z Lenčina života a uzdravovala ji, což jsem usoudil nejen z jejích slz, kterým se snažila ubránit, ale i z toho, že mi o svých těžkostech vyprávěla. Byla vdaná úspěšná manažerka, ale pak se jí život pokazil, až si nakonec uvědomila, že v majetku či penězích štěstí ani životní smysl nenalezne. Proto vše opustila, rozvedla se, sama skromně vychovává svého syna a zaměřila se na hledání duchovního rozměru, rozdávání se druhým a malování obrázků. Bolest v srdci jí však neustále připomínali její příbuzní a známí, kteří jí po jejím rozhodnutí pohrdli.

V závěru brožurky se rozhodla přijmout Ježíše Krista do svého srdce jako svého Spasitele a Pána: modlitbu spasení jsme se tam, na ezoterickém festivalu, modlili společně. Během modlitby plakala a když jsme skončili, vypadala Lenka nějak lehčí, povznesená. Vzpomněl jsem si, že podobnou úlevu jsem cítil i já, když jsem přijal Ježíše Krista – břemena problémů sice nezmizela, ale na svá bedra je přejal živý Ježíš Kristus.

Zůstali jsme dále nějaký čas v kontaktu. Nemohl jsem však do Plzně dojíždět nijak často. Proto jsem poprosil místního pastora, zda by se s Lenkou sešel. Souhlasil a stalo se, čehož si velmi vážím a dodatečně děkuji. Nevím, jak dále jsou spolu v kontaktu či zda Lenka navštěvuje nějaký místní křesťanský sbor, ale dostala se ke mně informace, že se znovu vdala a je stále vděčná za poznání osoby Ježíše Krista.

Svěřil(a) jsi již svůj život Ježíši Kristu a zažil(a) jsi podobnou úlevu od břemen a těžkostí života?

Možná jsi tento krok ještě nikdy neudělal(a) – a možná ano, ale nebylo to upřímné nebo jsi svůj vztah s Ježíšem „odložil(a) na vedlejší kolej“. Každopádně, pokud to chceš změnit, nyní je k tomu vhodný čas. Následujícími slovy můžeš pozvat Pána Ježíše do svého života, v srdci se rozhodnout Jej opravdu následovat a „na vlastní kůži“ tak poznat, že On je živým Bohem:

„Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi i za mě zemřel, za mé hříchy a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Věřím, ve Tvé vzkříšení a v to, že jsi živý Bůh. Prosím, abys mi odpustil všechno špatné co jsem vykonal(a) (můžeš Bohu vyjmenovat to, co tě nejvíce trápí...) a vstoupil do mého života jako můj Pán a Spasitel. Chci Ti také dát všechny těžkosti a starosti (můžeš je Bohu vyjmenovat...), skládám je pod Tvůj kříž a děkuji, že mi s nimi pomůžeš. Prosím Tě, abys mi dal touhu následovat Tě, poznávat Tě skrze Tvé slovo a abys mi otevíral svoje slovo k porozumění a v živé víře. Prosím, dej mi sílu vzít Tě vážně a proměň moje srdce, abych Tě nenásledoval(a) z povinnosti, ale v radosti z lásky k Tobě. Děkuji Ti. Amen."

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem.
Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše, aby ti odpustil a stal se Pánem a Spasitelem tvého života?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link